• I. VYMEDZENIE POJMOV
  • 1. predávajúci – Jaroslav Pisarčík Garbiarska 17, 06001 Kežmarok, IČO: 46919651,DIČ:1023225456 ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.orgonit.eu.sk
  • 2. kupujúci – fyzická osoba – spotrebiteľ, podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
  • 3. tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.orgonit.eu.sk.
  • 4. elektronická objednávka – odoslaný elektronický formulár s obsahom informácií o kupujúcom, zoznamom objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenou za objednaný tovar, spracovaný systémom obchodu.
 • II. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  • 1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú.
  • 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
  • 3. Predávajúci potvrdí elektronickú objednávku / e-mailom, telefonicky/, čím dôjde k vzniku majetkoprávneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
  • 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku len v deň jej vystavenia. Objednávky je možné stornovať telefonicky, e-mailom, príp. osobne. Akceptovanie storna objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky, e-mailom alebo osobne.
  • 5. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Vrátený tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Tovar vrátený prostredníctvom dobierky nepreberáme. Vrátený tovar nesmie javiť známky opotrebenia, nesmie byť poškodený a musí byť kompletný. K tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu. Kúpna cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 • III. DODACIE PODMIENKY
  • 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe od prijatia elektronickej objednávky. V prípade, že sa tovar nachádza na sklade u predávajúceho, je expedovaný nasledujúci deň po prijatí a potvrdení objednávky.
  • 2. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu.
  • 3. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške.
  • 4. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad a všetky ostatné doklady potrebné na prevzatie a používanie tovaru.
 • IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
  • 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
  • 2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za tovar prevodom na účet, alebo pri jeho prevzatí.
  • 3. Kupujúci má na výber z nasledovných možností:
  • – prevodom na účet, po e-mailovom alebo telefonickom dohovore
  • – dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty
  • – osobne pri prevzatí tovaru
  • 4. Poštovné:
  • – poštovné neúčtujeme.
  • 5. Všetky poštovné náklady sú určené len pre Slovenskú republiku.
 • V. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
  • 1. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  • 2. Záruka na tovar sa vzťahuje na preukázateľné výrobné vady spôsobené výrobcom,  zistené pri dodávke tovaru alebo počas jeho používania.
  • 3. Záruka na tovar sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym používaním a ošetrovaním tovaru spôsobené kupujúcim. Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
  • 4. Kupujúci upovedomí o reklamácii tovaru predávajúceho ihneď po zistení závady e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar zašle na adresu predávajúceho spolu so stručným popisom závady ako balík, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby. Dopravné náklady znáša kupujúci.
  • 5. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie obvykle v lehote do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania.
 • VI. Ochrana osobných údajov 

Prevádzkovateľ nakladá z osobnými údajmi podľa  zákona č. 18/2018 Z.z. (GDPR ) o ochrane osobných údajov.

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.

 • VII. SPRÁVNOSŤ INFORMÁCIÍ
  • 1. Prevádzkovateľ stránky orgonit.eu.sk upozorňuje na nami zverejnené informácie,  ktoré sú prevzaté od druhých a tretích strán. Môžu obsahovať nepresnosti alebo zavádzajúce informácie,  taktiež môžu byť aktualizované alebo menené bez upozornenia.
  • 2. Prevádzkovateľ stránky orgonit.eu.sk si vyhradzuje právo meniť obsah stránok, produkty a ponúkané služby bez ďalšieho upozornenia.
  • 3. Prevádzkovateľ stránky orgonit.eu.ek nenesie voči inej strane žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody spôsobené použitím informácií, produktmi, službami prevádzkovaných alebo odkazových stránok.
 • VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • 1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
  • 2. Vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami, ktoré nie sú vymedzené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.
  • 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.

Aktualizované  25.05.2018

Close Menu
×

Cart