Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. (GDPR ) o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je :
Pisarčík Jaroslav, IČO: 4691965, DIČ: 1023225456
(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Garbiarska 17, 06001 Kežmarok
email: orgonit@orgonit.eu.sk
telefón: 0902128706

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktorá poskytla dobrovoľne svoje osobné údaje, za účelom plnenia kúpnopredajnej zmluvy.

4. Prevádzkovateľ je sám zodpovedný za ochranu osobných údajov, preto nevymenoval žiadnu inú osobu ktorá by bola zodpovedná za ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

2. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je  možné zmluvu uzavrieť  či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov    z  týchto zmluvných vzťahov (maximálne po dobu 3 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
• po dobu, než je písomne požiadané odstránenie osobných údajov zo strany zákazníka.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby nutné pre splnenie zmluvy:
• Podieľajúce sa na dodávaní tovaru (dopravcovia) a realizácii platieb na základe zmluvy (Banky).
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (www.orgonit.eu.sk)

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje žiadnej inej tretej strane.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom nemajú prístup iné poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

2. Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR.

 

Platnosť od 25.5.2018.

Close Menu
×

Cart

Košík